KONSTRUKCJA


Styl gotycki w architekturze jest logicznym i naturalnym następstwem stylu romańskiego. Już pod koniec romańszczyzny łuki półkoliste uległy lekkiemu załamaniu. Tak narodził się łuk ostry.


łuki ostre

W jego konstrukcji mniejsza jest siła rozporu na boki i zanika stała zależność między jego wysokością a rozpiętością, zależność, która ograniczała dotychczas wysokość budowli. Obecnie działają przede wszystkim siły ciążące w dół, a wysokość łuku przy określonej rozpiętości może być teoretycznie dowolna.
Kształt łuków ostrych bogacił się i przbierał różne formy (łuk Tudorów, ośli grzbiet, łuk kotarowy). Niemały wpływ miała tu różnorodność form łuku w architekturze islamu.


sklepienie krzyżowo-żebrowe

Ewolucję przeszło również sklepienie krzyżowe. "Szycia" powstałe w przecięciu kolebek zaczęto wyodrębniać w osobne żebra. Tak powstało sklepienie krzyżowo-żebrowe, mocny szkielet konstrukcji. Pola między żebrami wypełniały wysklepki. Takie sklepienie było o wiele lżejsze i nie wymagało już zupełnie pomocy ścian w podpieraniu. Ciśnienie w dół w czterech rogach sklepienia krzyżowo-żebrowego, opartego na łuku ostrym, wymagało tym solidniejszego podparcia im budowla była wyższa. Rolę tę spełniały masywne filary międzynawowe pogrubione służkami. W tej sytuacji ściany stały się zbędne i zastąpiono je oknami.
Wobec rosnącego wertykalizmu ciężar sklepień wzrastał i filary nie wystarczały. By je częściowo odciążyć, do naw ścian bocznych przybudowano kamienne wieże sił, a łuki przyporowe przerzucone ponad dachaminaw bocznych odbireały z filarów międzynawowych część ciężaru sklepienia i przenosiły go na wieżę. Cała katedra gotycka była jednym wielkim szkieletem konstrukcyjnym niczym nie osłoniętym. Powyższy system konstrukcyjny, występujący prawie wyłącznie w gotyku kamiennym, nazywa się systemem łuków przyporowych.


łuki przyporowe

Prócz kościołów bazylikowych budowano hale dwu- lub trójnawowe. Nie stosowano wtedy łuków przyporowych, a jedynie skarpy, elementy wzmacniające mur w miejscu zejścia żeber sklepienia.


plan krzyża łacińskiego

Plany kościołów gotyckich krzyża łacińskiego lub prostokąta odznaczają się bardzo wydłużonym prezbiterium ze względu na rozbudowanie ceremonii religijnych z udziałem licznego duchowieństwa. Prezbiterium zamknięte jest pólkoliście, prostokątnie lub wielobocznie. Wokół niego często występuje ambit (obejście) oraz wieniec kaplic. Nawę główną poprzedza przedsionek - narteks.
Na bazie sklepienia krzyżowo-żebrowego rozwinęło się wiele odmian: sklepienie palmowe, oparte na jednym słupie, sklepienie gwiaździste, sieciowe, wachlarzowe, kryształowe. Mnożenie dodatkowych żeber nabrało z czasem funkcji wyłącznie dekoracyjnej.

Konstrukcja a dekoracja

Główną rolę dekoracyjną spełniają same elementy konstrukcyjne: formy łuków, żebra sklepień, rozczłonkowane służkami filary, rytmy licznych pionów przerywane poziomymi gzymsami.
W wielkich kamiennych katedrach zwraca uwagę fasada o stałej zasadzie podziałów. Dzieli się na trzy poziome pasy oddzielone fryzami arkadowymi, rzędem rzeźb figuralnych lub gzymsami. Dolny pas stanowią portale. Środkowy portal zwieńczony jest trójkątną wimpergą (szczytnicą). Wyżej znajduje się olbrzymie koliste okno rozeta (różyca) podzielona kamiennym laskowaniem (maswerk). Ostatni pas to wieże przeprute wielkimi pustymi oknami.
Rzeźba figuralna w fasadzie pełniła podobną rolę jak w stylu romańskim. Portal gotycki był rozwinięciem formy portalu romańskiego. Dekoracyjna rzeźba architektoniczna ma charakter organiczny, operuje mięsistymi formami roślinnymi i motywami fantastycznymi. Punktuje i podkreśla miejsca złączeń elementów architektonicznych. Na zewnątrz elementy konstrukcyjne "obrastają" kamienne ozdoby. Wieże sił zakończone są sterczynami, żabki - czołganki "pełzną" po wszystkich krzywiznach, szczyty zwieńcza się kwiatonami.

A -żabki (czołganki), B - kwiatony


zakończenia wież gotyckich

Rzeźbiarską dekorację architektoniczną dopełniają freski, którymi zdobi się ściany, a głównymakcentem dekorującym prezbiterium są wielkie skrzydłowe obrazy ołtarzowe. Różnobarwne światło witraży dodatkowo wzbogaca atmosferę wnętrza.

W późnym gotyku wzmaga się dekoracyjność bryły, przeważają miękkie, faliste, niespokojne linie stwarzające wrażenie ekspresyjnego ruchu.