Bratkówka - Szkoła Podstawowa
strona główna mapa okolice Bratkówki email

Archiwum wydarzeń: 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2012-2016r.

 

Zapraszamy na nową stronę internetową naszej szkoły szkolab.edupage.org


Wydarzenia  czytajBratkówka


SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. Stanisława Starowieyskiego
w BRATKÓWCE

38-406 Odrzykoń
woj. podkarpackie


sp.bratkowka@interia.pl
tel. (013) 43-116-29Szkoła w Bratkówce w Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy prozdrowotne, uczymy ich zdrowego stylu życia i pracy, a tym samym wpływamy na zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły w Bratkówce.
Od wielu lat szkoła podejmowała działania promujące zdrowy styl życia. Powołany został Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w składzie: dyr. szkoły Jolanta Mikus, koordynator – Teresa Lidwin oraz p. Anna Bagińska, p. Renata Gajda i p. Wioletta Szeller, który był inicjatorem działań służących promocji zdrowia, dokonał ich ewaluacji i sporządził raport. W styczniu 2006 roku szkoła została przyjęta do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Przez następne trzy lata, przy akceptacji całej społeczności szkolnej i współpracy z różnymi instytucjami, kontynuowano realizację projektu. Wyodrębniono zadania priorytetowe takie jak: zdrowe odżywianie, bezpieczne poruszanie się po drogach, pierwsza pomoc, preferowanie wypoczynku czynnego, zapobieganie astmie. Zadaniem, na które szkoła położyła szczególny nacisk było szeroko rozumiane bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią. Nawiązano współpracę z Krajową Radą Ruchu Drogowego w Warszawie. W ramach tej współpracy uczniowie zostali wyposażeni w odblaskowe opaski samozaciskowe, a szkoła otrzymała programy multimedialne propagujące bezpieczeństwo na drogach do wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozyskano również pomoce do nauki przepisów ruchu drogowego w klasach I-III.
We wrześniu 2008r. szkoła nawiązała też współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Szkoła otrzymała zestaw ratowniczy do nauki udzielania pierwszej pomocy – fantomy, książeczki, płyty z filmami. Szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy zostali objęci uczniowie z klas I-VI.
Dobrze układała się również współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie. W ramach tej współpracy uczniowie szkoły w Bratkówce mieli możliwość udziału w konkursach i turniejach o ruchu drogowym.
Corocznie w szkole organizowany jest Dzień Zdrowia. Jest to okazja do integracji środowiska szkolnego i promocji zdrowych zachowań i nawyków.
SP Bratkówka szkoła promująca zdrowiePo realizacji długoterminowych zadań priorytetowych, dokonano ewaluacji i stwierdzono, ze przynoszą one oczekiwane efekty. Aktywność szkoły na płaszczyźnie promocji zdrowia została doceniona i 4 listopada 2009 r. otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbyła się w Rzeszowie. Z rąk Pani Małgorzaty Chomycz - Wicewojewody Podkarpackiego i Pana Jaceka Wojtasa - Podkarpackiego Kuratora Oświaty Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Bratkówce odebrała dyr. Pani Jolanta Mikus. W uroczystości uczestniczyli koordynator Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia, przedstawiciele uczniów i rodziców.
Szkoła w dalszym ciągu będzie promować działania służące zdrowiu, co wpłynie na dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej i zwiększy jej motywację do podejmowania poważnych przedsięwzięć nakierowanych na rzecz drugiego człowieka.

Krosno 2009

  web projekt: fotografia Krosno • Bratkówka 2007